United kingdomពាក្យកាត់៖ UK,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ព្រះរាជាណាចក្រអង់គ្លេស, ចក្រភពអង់គ្លេស (អង់គ្លេស, វេលស៍, ស្កត់ឡង់ និង​អៀឡង់ខាងជើង)
2.
សហរាជាណាចក្រ (ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអៀឡង់ខាងជើង)