Traumaticnoun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ដំណើរទង្គិចយ៉ាងខ្លាំង, របួស
adjective
1.
(of or resulting from a trauma) ដែលធ្វើអោយស្លុត
2.
(បច្ចេកទេស) ដែលធ្វើអោយស្លុត, ដែលមិនជាទីពេញចិត្ត ឬរីករាយ
3.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ដែលទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់របួស
ENGLISH MEANING
noun
1.
A traumatic medicine.
adjective
1.
Of or pertaining to wounds; applied to wounds.
2.
Adapted to the cure of wounds; vulnerary.
3.
Produced by wounds; as, traumatic tetanus.