To take the rough with the smoothidiom
1.
ចេះជួយចិត្ដសប្បាយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ (ពេលទុក្ខក៏ដូចជាពេលសប្បាយ) ។
Example: Don't be discouraged you must learn to take the rough with the smooth.
ឧទាហរណ៍៖ កុំអស់សង្ឃឺមឯងត្រូវចេះសប្បាយនៅគ្រប់កាលៈទេសៈ ។