To crop upidiom
1.
ត្រូវបាននឹកគិតដោយមិនដឹងខ្លួន
Example: While we were taking, your name cropped up
ឧទាហរណ៍៖ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​កំពុង​និយាយ​គ្នា​ឈ្មោះ​លោក​ត្រូវ​បាន​គេ​នឹក​ដល់​ដោយ​មិន​ដឹង​ខ្លួន ។