Private limited companynoun
1.
(បច្ចេកទេស) ក្រុមហ៊ុនអនាមិកទទួលខុសត្រូវមានកំណត់
2.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ក្រុមហ៊ុមឯកជនមានដែនកំណត់
3.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានដែនកំណត់