Order for reliefnoun
1.
(ច្បាប់) ដីកាប្រកាសអសាធនភាព
Example: In bankru ptcy, a formal court ruling or declaration that an alleged debtor is insolvent.
ឧទាហរណ៍៖ នៅក្នុងរឿងធនក្ស័យ, សេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការរបស់តុលាការ​ឬសេចក្តីប្រកាសថា​កូនបំណុលដែលគេពោលនោះស្ថិតក្នុងសភាពអសាធន (ឬមិនមានសមត្ថភាពសងបំណុល) ។