Occupationaladjective
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) នៃការងារ, នៃអាជីព
 • occupational asthma
  - ជំងឺហឺត ឬការរលាកស្បែកបណ្តាលពីសារធាតុនៅកន្លែងធ្វើការ
 • occupational dermatitis
  - រលាកស្បែកដែលបណ្ដាលមកពីប៉ះពាល់សំភារៈនៅកន្លែងការងារ
 • occupational disease
  - ជំងឺមុខរបរ, ជំងឺបណ្តាលមកពីការងារ, ជំងឺមុខជំនាញ
 • Occupational hazard
  - គ្រោះថ្នាក់នៃអាជីព, ហានិភ័យខាងវិជា្ជជីរៈ
 • occupational health
  - សុខភាពការងារ
 • occupational medicine
  - វេជ្ជសាស្ដ្រការងារ
 • occupational therapist
  - អ្នកព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ
 • occupational therapy
  - ការព្យាបាលដោយឲ្យអ្នកជំងឺធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ