Nullity of the company1.
(ច្បាប់) មោឃភាពនៃកុ្រមហ៊ុន
ឧទាហរណ៍៖ ការរំលាយកុ្រមហ៊ុន​ដែលបញ្ជាដោយតុលាការដោយមកពីមានការបំពានលើបញ្ញតិ្តខ្លះនៃច្បាប់​ឬមកពីមានមោឃភាពនៃកិច្ចសន្យាបង្កើតនៃក្រុមហ៊ុន ។