Moral certaintynoun
1.
(បច្ចេកទេស) ភាពប្រាកដប្រកបដោយមនសិកា, ភាពប្រាកដនៃមនសិកា
2.
(ច្បាប់) ភាពប្រាកនៅក្នុងចិត្ត
Example: Certainty beyond a reasonable doubt.
ឧទាហរណ៍៖ ភាពប្រាកដដែលហួសពីហេតុវិមតិសង្ស័យ ។