Powered by click here - or here
Medium-term loan (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Medium-term loannoun
1.
(បច្ចេកទេស) ឥណទានរយៈពេលមធ្យម, ការខ្ចីបុលរយៈពេលមធ្យម