Her majesty's stationery officeពាក្យកាត់៖ HMSO,
noun
1.
(បច្ចេកទេស) នាយកដ្ឋានភិបាលទទួលបន្ទុកបោះពុម្ព និងរៀបចំឯកសារផ្សេងៗ