Get one's own waySame as: have one's own way
1.
ធ្វើទៅតាមចំណង់ចិត្តរបស់ខ្លួន