Free trade area1.
ដោយតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី
noun
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) ពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក
  • Asia Free Trade Area
    - តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ី
  • North America Free Trade Area
    - អង្គការតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅអាមេរិកខាងជើង