Free and fair electionnoun
1.
(បច្ចេកទេស) ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
2.
(រដ្ឋាភិបាល) ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុតិ្តធម៌