Essential fatty acidពាក្យកាត់៖ EFA,
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) អាស៊ីតចាំបាច់សំរាប់ការលូតលាស់និងសុខភាព, អាស៊ីតខ្លាញ់ត្រូវការជាប្រចាំ