Environmental health offcerពាក្យកាត់៖ EHO,
noun
1.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) មន្រ្តីនៃអាជ្ញាធរសុខភាពសាធារណៈ, មន្រ្តីបរិសុខភាព ឬ អធិការសុខភាពសាធារណៈ