Powered by click here - or here
Dissemination (ខ្មែរ ~ English និងសំឡេង)

Disseminationnoun
1.
ការចែកចាយ, ការផ្សព្វផ្សាយ
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការសាយភាយ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ការបាចសាចរាយបាយ
  • dissemination of tuberculosis
    - ការរាលដាលនៃជំងឺរបេង,រោគរបេងរាលដាល, ការសាយភាយនៃរោគរបេង