Disarmamentnoun
1.
(reduction of a country's armed forces or weapons of war, a of weapons) និសព្វាវុធ, ការបន្ថយអាវុធ, ការដកហូតអាវុធ
2.
(បច្ចេកទេស) ការំសាយសព្វាវុធ