Attach tophrasal verb
1.
បញ្ចូលជាសមាជិក, ចាត់ទុកថាសំខាន់, គិតថាសំខាន់, ដាក់ការទទួលខុសត្រូវ, បណ្ដាលពី, ពីព្រោះតែ,
Example: The panel was attached to the wall with nails.
2.
ចាត់ទុកថាសំខាន់, គិតថាសំខាន់
Example: The panel was attached to the wall with nails.
3.
ដាក់ការទទួលខុសត្រូវ
Example: The panel was attached to the wall with nails.
4.
បណ្ដាលពី, ពីព្រោះតែ
Example: The panel was attached to the wall with nails.