Aftermath1.
(FIGURATIVE) ដំណើរមានមកវិញ, នូវសុខភាព, នូវកម្លាំង, បរិវារ, បរិពារ, ក្រុមហែហម
noun
1.
(result, consequence, second crop of grass) ផល, លទ្ធផល, សាស្មៅ, ស្មៅដែលលាស់ឡើងជាថ្មី
2.
(បច្ចេកទេស) ផលវិបាក, លទ្ធផល
ENGLISH MEANING
noun
1.
A second moving; the grass which grows after the first crop of hay in the same season; rowen.