Absorb overheadsverb
1.
(ពាណិជ្ជកម្ម) បូកបញ្ចូលការចំណាយផ្សេងៗទៅក្នុងការចំណាយផលិតកម្ម
Example: Overheads have absorbed all aver profits
ឧទាហរណ៍៖ ប្រាកចំណាយរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវទូទាត់ទៅការចំណាយផ្សេងៗ