Cross1.
(FIGURATIVE) Bear a cross អ្វីៗដ៏អភ័ព្វដែលកើតមានដល់ breed is a cross អ្វីៗដែលកាត់
noun
1.
(SLANG) ការក្បត់
2.
(វេជ្ជសាស្ត្រ) ការបង្កាត់ពូជ
3.
សញ្ញាខ្វែង
4.
(a mark made by drawing one line across another, an affliction, an annoying thing one has to bear, a cross shaped emblem or medal, a representation of a cross, a crossing of varieties or breeds, the result of such mixing, a hybrid) ឈើឆ្កាងកាកបាទ, ឈើឆ្កាងសាសនាគ្រឹស្ដ (ដោយរឭកដល់ព្រះយេស៊ូគ្រឹស្ដដែលត្រូវឆ្កាង) / ការដាក់ខ្វែង, ផ្លូវត្រឡែងកែង់ make a cross ឈើឆ្កាង
5.
(បច្ចេកទេស) បញ្ហាប្រភពទុក្ខព្រួយឆូតរារាំង
adjective
1.
ដែលកាត់ ដែលខ្វែងគ្នា
2.
~ (with somebody) (about something) (ill tempered, fretful) ដែលផ្ទុយ cross street ដែលកាត់ cross mood ដែលក្រពុលមុខ, cross reply ដែលទទឹងទិស, ដែលគ្រោតគ្រាត, at crop purposes ដែលមិនស្របគ្នា, (draw a) crop section មុខកាត់ crop section (of the public) ដែលតំណាង
Example: Our teacher was very cross with those children who hadn't done their homework.
verbpast tense: crossed ; past participle: crossed ; present participle: crossing ;
1.
(SLANG) (TRANSITIVE) ជំទាស់, ប្រឆាំង, ក្បត់
Example: cross someone
2.
(INTRANSITIVE) ឆ្លងគ្នា, កាត់គ្នា
3.
(TRANSITIVE) ~ (over) (from something to something) (to make the sign of the cross over or upon, to intersect, to draw a line across, to place or lay across, to meet and pass while going in different directions, to go against. to oppose) ដាក់ប្រជ្រួសមុខគ្នា, ខ្វែង, កាត់ទទឹង, ខ្វែងចោល, ឆ្លងកាត់, cross the street ឆ្លង, cross two sticks ដាក់ខ្វែងគ្នា, cross two breed បង្កាត់ (សត្វ) / crop out ឆូតចោល, គូសចោល
 • Blue Cross
  - ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងវេជ្ជសាស្រ្តឯកជន
  - ជំងឺឆ្លងរបស់ជ្រូក
 • cross a cheque
  - ឆូតមូលប្បទានប័ត្រ
 • cross bencher
  - សភាដែលមិនមែនជាសមាជិកគណបក្សនយោបាយសំខាន់ណាមួយ
 • cross benches
  - កៅអីក្នុងសភាសម្រាប់អ្នកមិនមែនជាសមាជិកនៃគណបក្សនយោបាយណាមួយនោះ
 • cross breed
  - បង្កាត់
  - រុក្ខជាតិ ឬសត្វកូនកាត់
 • cross breeding
  - ការបង្កាត់ពូជ
 • cross class
  - ថ្នាក់ឆ្លង
 • cross exchange
  - អត្ត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ, អត្រាប្តូរប្រាក់
 • cross eye
  - ភ្នែកកែក
 • cross fertilization
  - ការដាក់ជីលាយផ្សំគ្នាចំពោះដំណាំមួយមុខៗ
 • cross in
  - ប្រឆាំងឬរារាំងស្ទះ
 • cross income
  - ចំណូលដុល
 • cross off
  - ឆូតចោល, ឆូកចេញ
  - ដកអ្វីមួយចេញពីបញ្ជី
 • cross out
  - ឆូត ឬគូសបន្ទាត់
 • cross over
  - ទៅកាត់
 • cross pollinated plant
  - រុក្ខជាតិចរលំអងបង្កាត់
 • cross pollination
  - ការចរលំអងបង្កាត់, ការរោយលំអង ទៅលើរុក្ខជាតិមួយផ្សេងទៀតដែលមានប្រភេទដូចគ្នា
 • cross rate
  - អត្រាប្តូរប្រាក់ឆ្លង
  - អត្រាផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណពីដោយប្រើរូបីយប័ណ្ណទី៣
  - អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ, អត្រាប្តូរប្រាក់
 • cross section
  - មុំខាងស្តាំ, ភាគឬការកាត់ខាងស្តាំ
  - ការច្រិបយកដើម្បីពិនិត្យដើយមីក្រូទស្សន៍, តំណាង
 • cross swords
  - ប៉ះទង្គិចគ្នា
 • red cross
  - កាកបាទក្រហម
ENGLISH MEANING
noun
1.
A mixing of breeds or stock, especially in cattle breeding; or the product of such intermixture; a hybrid of any kind.
2.
An instrument for laying of offsets perpendicular to the main course.
3.
A pipe-fitting with four branches the axes of which usually form's right angle.
4.
A gibbet, consisting of two pieces of timber placed transversely upon one another, in various forms, as a T, or +, with the horizontal piece below the upper end of the upright, or as an X. It was anciently used in the execution of criminals.
5.
The sign or mark of the cross, made with the finger, or in ink, etc., or actually represented in some material; the symbol of Christ's death; the ensign and chosen symbol of Christianity, of a Christian people, and of Christendom.
6.
Affiction regarded as a test of patience or virtue; trial; disappointment; opposition; misfortune.
7.
A piece of money stamped with the figure of a cross, also, that side of such a piece on which the cross is stamped; hence, money in general.
8.
An appendage or ornament or anything in the form of a cross; a badge or ornamental device of the general shape of a cross; hence, such an ornament, even when varying considerably from that form; thus, the Cross of the British Order of St. George and St. Michael consists of a central medallion with seven arms radiating from it.
9.
A monument in the form of a cross, or surmounted by a cross, set up in a public place; as, a market cross; a boundary cross; Charing Cross in London.
10.
A common heraldic bearing, of which there are many varieties.
11.
The crosslike mark or symbol used instead of a signature by those unable to write.
12.
Church lands.
13.
A line drawn across or through another line.
adjective
1.
Not parallel; lying or falling athwart; transverse; oblique; intersecting.
2.
Not accordant with what is wished or expected; interrupting; adverse; contrary; thwarting; perverse.
3.
Characterized by, or in a state of, peevishness, fretfulness, or ill humor; as, a cross man or woman.
4.
Made in an opposite direction, or an inverse relation; mutually inverse; interchanged; as, cross interrogatories; cross marriages, as when a brother and sister marry persons standing in the same relation to each other.
verbpast tense: crossed ; past participle: crossed ; present participle: crossing ;
1.
(TRANSITIVE) To put across or athwart; to cause to intersect; as, to cross the arms.
2.
(TRANSITIVE) To lay or draw something, as a line, across; as, to cross the letter t.
3.
(TRANSITIVE) To pass from one side to the other of; to pass or move over; to traverse; as, to cross a stream.
4.
(TRANSITIVE) To pass, as objects going in an opposite direction at the same time.
5.
(TRANSITIVE) To run counter to; to thwart; to obstruct; to hinder; to clash or interfere with.
6.
(TRANSITIVE) To interfere and cut off; to debar.
7.
(TRANSITIVE) To make the sign of the cross upon; -- followed by the reflexive pronoun; as, he crossed himself.
8.
(TRANSITIVE) To cancel by marking crosses on or over, or drawing a line across; to erase; -- usually with out, off, or over; as, to cross out a name.
9.
(TRANSITIVE) To cause to interbreed; -- said of different stocks or races; to mix the breed of.
10.
(INTRANSITIVE) To lie or be athwart.
11.
(INTRANSITIVE) To interbreed, as races; to mix distinct breeds.
12.
(INTRANSITIVE) To move or pass from one side to the other, or from place to place; to make a transit; as, to cross from New York to Liverpool.
13.
(INTRANSITIVE) To be inconsistent.
1.
angry, annoyed, cantankerous, churlish, complaining, critical, exasperated, faultfinding, incensed, indignant, irate, irritable, maddened, provoked
1.
calm, happy
1.
Athwart, across