Creditor1.
(ច្បាប់) ឥណទាយក ម្ចាស់បំណុល
Example: A person to whom a debt is owed.
ឧទាហរណ៍៖ ជនដែលអោយគេជំពាក់បំណុល ។
noun
1.
(បច្ចេកទេស) ឥណទានម្ចាស់បំណុល
2.
(a person to whom money is owed) អ្នកដែលឱ្យខ្ចីប្រាក់, អ្នកម្ចាស់បំណុល, ឥណទាយក-យិកា, ឥណទាយី-យិនី
 • creditor account
  - គណនីម្ចាស់បំណុល គណនីឥណទាន
 • Creditor beneficiary
  - អត្ថគាហកពីកិច្ចសន្យា
 • defered creditor
  - ម្ចាស់បំណុលចុងក្រោយ
 • General Creditor
  - ឥណទាយកធម្មតា
 • judgement creditor
  - ឥណទានយកនៃសាលក្រមបំណុល
 • Judgment creditor
  - ឥណទាយកនៃសាលក្រមបំណុល (ព.ស)
 • preferential creditor
  - ឥណទាយកមានសិទ្ធិទារបំណុលមុន
 • secured creditor
  - ឥណទានយកដែលមានការធានាឥណទានយក (ម្ចាស់បំណុល) ដែលរក្សាទុកប្រាតិភោគដែលនឹងការពារចំនួនទឹងប្រាក់កូនបំណុលជំពាក់ខ្លួន
  - ឥណទាយកដែលមានការធានា
 • trade creditor
  - ម្ចាស់បំណុលពាណិជ្ជកម្ម, ឥណទាយកពាណិជ្ជកម្ម
 • unsecured creditor
  - ឥណទានគ្មានយកវត្ថុបញ្ជាំ, ម្ចាស់បំណុលអសុវត្ថិភាព
ENGLISH MEANING
noun
1.
One who gives credit in business matters; hence, one to whom money is due; -- correlative to debtor.
2.
One who credits, believes, or trusts.