វិវត្តន៍ជីវសាស្ត្រនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ការវិវត្តន៍ជីវសាស្ត្រ) Biological evolution