វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេសនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Khmer-English dictionary