ឈ្លក់នាម
1.
Name.
2.
(បច្ចេកទេស) (ការឈ្លក់) Cgoking
កិរិយាសព្ទ
1.
(បច្ចេកទេស) Choke
2.
To be named