ឈ្មោះរុក្ខសាស្រ្តនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Botanical name