ឈ្មោះបន្លំ1.
(បច្ចេកទេស) Pseudonym, akkonym, alias
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឈ្មោះក្លែងក្លាយ