1.
(បច្ចេកទេស) (ភាពគ) Aphonia, deafness
2.
Mute; muffled, hollow (sound).
3.
3rd consonant of the Khmer alphabet.
នាម
1.
(បច្ចេកទេស) (រុក្ខជាតិគ) Kapok
គុណនាម
1.
(បច្ចេកទេស) (ដែលគ) Totally deaf, completely deaf, stone deaf