ឯកសិទ្ធិអ្នកកាសែតនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Journalist's privilege