ឯកសិទ្ធិអ្នកការទូតនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Diplomatic privilege