ឯកសិទ្ធិរាជទូតនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Ambassador, royal ambassador