ឯកសិទ្ធិរបស់សភានាម
1.
(បច្ចេកទេស) Parliamentary privilege