ឯកសិទ្ធិរដ្ឋទូតនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Non-royal ambassador