ឯកសិទ្ធិពេញលេញនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Absolute privilege