ឯកសិទ្ធិផុតពីការចោទប្រកាន់នាម
1.
(បច្ចេកទេស) Qualified privilege