ឯកសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិទូតនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Diplomatic privileges and immunities