ឯកសិទ្ធិតុលាការនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Jurisdictional privilege