ឯកសិទ្ធិខាងតុលាការ1.
(ច្បាប់) Jurisdictional privilege