ឯកសារអនុវត្តន៍គំរោងនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Project implementation document