ឮឈ្មោះ1.
Popular, renowned.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឮនាម