ឧបសគ្គនាម
1.
Prefix.
2.
(បច្ចេកទេស) Obstacle, constraint, barrier
3.
Obstacle; danger, peril; misfortune.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឧបទ្រព្យ