ឧបសគ្គរារាំងនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Impediment, barrier, obstacle