ឧបសគ្គនៃការចូលទីផ្សារថ្មីនាម
1.
(បច្ចេកទេស) Barriers entry into market, market barriers