ឧបសគ្គការណ៍1.
Cause considered as an obstacle.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ឧបសគ្គហេតុ