ឧបវាទី1.
One who is adept at mocking or criticizing.
▪ បើស្ត្រីជា ៖ ឧបវាទិនី