ហត្ថនិក1.
Soldiers on elephant back.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ ហត្ថានីក