សាធារណនាម1.
Common noun
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ សាមញ្ញនាម
▪ ពាក្យផ្ទុយ ៖ អសាធារណនាម