សាធារណទាន1.
Donation for the public.
▪ ពាក្យផ្ទុយ ៖ អសាធារណទាន