សាធារណដ្ឋាន1.
Public place / institution.
▪ ស្មើនឹង​ពាក្យ ៖ សាធារណស្ថាន